Lucifers Sejrsgang: De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Johannes Åb. Kap 13 omtaler, hvordan Dragen/Satan gav et rødt uhyre fra (folke)havet sin magt, så det får verdens befolkning til at følge og tilbede sig. Kun partimedlemmer? kan handle. Se nærmere om det Røde Dyr og Skøgen på dens ryg.
Sker det nu i dag gennem f.eks. den luciferiske FNs (se nedenfor) klimareligion -samt en forestående omstilling af verdens pengevæsen til CO2-møntfod? Alt gennem stedfindende massiv hjernevask gennem skoler og medier.

Lad os se lidt nærmere på dette

Følgende handler om Lucifers vej til hans åbenbare overtagelse af verdensherredømmet (Johannes 14:30) gennem hans frimureri og herSe udtoget til sidst i denne artikel fra FNs “Nye Verdens” Regeringsprogram, Agenda 2030 til sidst. Oprindeligt hed dette kommunistiske frimurerkup Agenda 21, og den blev indført af det danske Folketing i år 2000: Hvert 4. år skal alle landets kommuner skrive en Agenda 21 plan om deres udvikling hen imod FN-Verdensregeringen. Jeg afslog en invitation fra min kommune til at deltage. Planerne skal sendes til FNs NGO ICLEI, der koordinerer og her. ICLEI er angiveligt sponsoreret af Rothchild-agent George Soros.

Vi har set , hvordan tyskerne blindt fulgte jøden Hitler og her i hans kamp for at jage jøderne til Palæstina, følgende Theodor Herzls zionistiske taktik (se siderne 84 og 118) med at plage og udrydde jøder for at drive dem til hans Herres Palæstina (se årene 1895-1957) med hjælp fra illuminaternes FN og deres vasal/corporation, USA.

Og vi har set, hvordan russerne i og efter den bolschevistiske revolution under ledelse af jøderne Lenin og Stalin fulgte blindt efter som anvist af den jødiske Rothschild-fætter, Karl Marx´ og her.

Hvordan bærer Lucifers illuminater sig i dag ad med at forføre folkemasserne til at blive deres lydige kristus-fjendtlige slaver?
Ashkenazierne og her i huset Rothschild har altid forstået at manipulere masserne efter deres frankistiske, luciferiske målsætning: Fremme af deres messas´ komme gennem mest mulig “hellig synd” i deres én-verdensstat under deres regimente via FN, deres korporative vasaller i USA, og EU-kommissionen er også en korporativ vasal under City of Londons Chatham House.

FN er en Rockefeller / Rothschild-institution, der er bygget til at være parlament og administrativ eksekutivinstans for illuminaternes luciferiske én-verdensregering.

FN er en Luciferisk religion – påvirket af Luci’s Trust, der blander Buddha og Kristus sammen til en antikristisk, totalitær omgang hjernevask. Oprindeligt hed den Lucifer´s Trust . Så når Luci taler om Gud, menes der frimurerguden Lucifer. I regelen tales der blot om energier – til tider om “guderne”.

Lucis Trust er en buddhistisk organisation, der mener, at verden styres af “opstegne mestre” i et åndeligt hierarki.

FN har et meditationsrum formet som en pyramide. Det rum forestås af Lucifer´s Trust. Alice Bailey grundlagde “Lucifer Trust”. I følgende video ses meditationsrummet for én-verdensguden Lucifer. Og Alice Baileys 10 punkter til at få Krisus afløst af Satan gennem depravering af menneskeheden gennemgås. Hendes første lov er at hjernevaske børnene – de gamle er umulige at omvende!

Lucis Trust skriver: “Vi er hengivne til etablering af en ny og bedre livsstil for alle i verden, baseret på opfyldelsen af ​​den guddommelige plan for menneskeheden. Dets uddannelsesaktiviteter fremmer anerkendelse og praksis af de åndelige principper og værdier, som et stabilt og gensidigt afhængigt verdenssamfund kan være baseret på.

Store lærere fra hierarkiet er kommer ind i verden i ​​tid og rum. Disse har inkluderet Sokrates, Shri Krishna, Mohammed, Buddha og Kristus.

Det enestående og dramatiske træk ved hierarkisk handling i den nuværende æra er den forberedelse, der nu er i gang i Hierarkiet for dets tilbagevenden.

Og der er ikke plads for Kristus undtagen som én blandt mange opstegne mestre

I den nye verdensreligion vil videnskaben om påkaldelse og evokation komme i stedet for det, vi nu kalder ‘bøn’ og ‘tilbedelse’. Hver fuldmåne-periode eller åndelig festival vil være en bestemt tid med fokuseret gruppeopfordring, og det er i retning af dette, at vi arbejder. Af alle årets fulde måner er der tre, der er af største spirituel betydning, koncentreret i tre på hinanden følgende måneder og derfor fører til en langvarig årlig åndelig indsats, der vil påvirke resten af ​​året:

Tre åndelige festivaler holdes allerede over hele verden, skønt de endnu ikke er knyttet til hinanden. Tiden kommer, hvor alle tre festivaler holdes samtidigt overalt i verden, og med deres midler opnås en stor åndelig enhed, og virkningerne af den store tilgang, der er så tæt på os på dette tidspunkt, vil blive stabiliseret af den samlede menneskeheds påkaldelse.

 Målet er at arbejde fantasifuldt som medlemmer af den nye gruppe af verdenstjenere, viede til verdenstjeneste”

Lucifers illuminaters redskaber til at oprette énverdensstaten – med folkemassernes ønske

Midlerne har strakt sig fra deres inscenesatte massedrab og krige (bl.a. 2. verdenskrig) forudgået af løgnepropaganda lanceret af deres villige marionetter til finanskriser og mediepropaganda.

Som noget nyt forsøger de sig nu med stor succes med børnemisbrug i historiens største løgn: Klimareligionen, idet de misbruger et psykisk sygt barn med Asperger-syndrom, nemlig Greta Thunberg.

For illuminaterne har opdaget, at klimaskrækken er et effektivt middel til at forføre folkemasserne.

Thunberg har formået at mobilisere uvidende og kritikløse, skulkende skolebørn i en uhyggelig grad, der henleder tanken på Hitler-Jugend.
Dengang skreg ungdommen “Heil Hitler, Heil Hitler”. Nu skriger den i samme kadence: “mindre CO2, mindre CO2” i kor .

Men massehjernevasken, der kun har kunnet finde sted gennem illuminaternes kontrollerede/ejede massemedier, er nu ved at antage morderisk karakter:

Screenshot fra video hos Breitbart 20 sept. 2019

I Berlin lavede klimakommunisterne ovenfor viste happening: foregøglede klimakritikere stående på smeltende isblokke med løkken om halsen!
Disse unge mennesker er så opgejlede, at man kan frygte, at de vil gøre alvor af “spøgen”.
Samtidig var millioner af hjernevaskede uoplyste og uvidende børn og unge på gaderne for at få politikerne til at “gøre noget ved klimaet” – skønt de ikke aner hvad. Især, da der ikke har været nogen global opvarmning i de sidste 20 år. CO2-stigningen fra 0.03% til 0.04% CO2 i atmosfæren forudgår og bevirker bevisligt ikke opvarmning – men følger 100 år efter opvarmningens begyndelse pga. CO2-frigivelse fra oceanerne. F.ø. er CO2 ikke korreleret til den globale temperatur (se kurve herunder – (Climate4you). Tværtimod har NASA påvist, at atmosfærens CO2 forhindrer overopvarmning ved soleksplosionerne

Tyskland er nu ved at vedtage en CO2-pris, der skal betales for hvert ton CO2, der afgives. Og den skal være betydeligt højere end de 25 euro, der gælder på CO2-børserne ( handelssystem med CO2-emissioner) i dag – en guldgrube for klimamessias, verdens første klima-milliardær og CO2-børshaj, Al Gore, hvis hus forbruger 21 gange mere energi end et normalt amerikansk hus. Hans propagandafilm “En ubekvem Sandhed” har rettens ord for at være behæftet med mindst 9 svære fejl!
Prisen kan også gennemføres som en direkte CO2-afgift

Global CO2-møntfod
Men nu bliver det rigtigt betænkeligt: Alt dette CO2-hysteri og denne globale udplyndring kan betragtes som en overgang til teknokraternes

This image has an empty alt attribute; its file name is co2-licencee.png

filosofi om at gøre CO2 til møntfod: På ægte kommunistisk vis får enhver tildelt en knap månedlig ret til CO2-produktion, bl.a. gennem udåndingen. Denne CO2-mængde er samtidig den eneste kapital, hvormed der kan købes! Når CO2-produktionen overstiges, må man suge på labben resten af måneden!
Og samtidig kan diktatorerne let straffe den enkelte ved at unddrage ulydige deres CO2-betalingsmiddel-tildeling.
I dag er teknokraterne aktive i EU gennem bl.a. The European Organisation for Sustainability (EOS).

CO2-møntfod er ikke fantasi – den er i illuminat/teknokratikredse allerede mere end overvejet

Undervisning af børn = hjernevask i FN-regi
Der foregår gennem FN en kommunistisk fordummelse – Common Core – af vores børn og unge midt i en allerede hjernevasket befolkning, der iscenesætter kommunistisk “bæredygtighed“. På et FN-Topmøde i Sydkorea (kunne lige så godt have været i Nordkorea!), redegjorde UNESCOs “FN-årti for Uddannelse til Bæredygtig Udvikling” og her detaljeret for, hvad topmødet virkelig handlede om – hjernevask af borgere og vores ungdom til at være fattige, lydige, ”bæredygtighedsbevidste, sociale retfærdigheder, verdensborgere.” Som UNESCO skriverUden uddannelse og læring til bæredygtig udvikling vil vi ikke være i stand til at nå dette mål”.
Se også New American 10 jan. 2016: UNESCO vil fremskynde indoktrinering af børn verden over med lærebogspropaganda, der fremmer “globalt medborgerskab”, den diskrediterede menneskeskabte global opvarmningsteori, homoseksualitet, transgenderisme og direkte totalitarisme. Og ifølge selve rapporten er skolens lærebøger den bedste måde at gøre det på.

Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse..

Patrick Wood skrev 27. oktober 2016: ”FN er udspring for planerne og operationerne om at etablere Teknokrati som det eneste globale økonomiske system og samtidig ødelægge kapitalismen og fri virksomhed. Andre kender det som bæredygtig udvikling eller grøn økonomi, men det korrekte historiske udtryk er Teknokrati ”.

Målet er Illuminaternes FNs Agenda 21 alias Agenda 2030: en selvbestaltet zionist-farisæer klikes énverdensregering styret fra Jerusalem og City of London (Se Vedføjelse nedenfor):
1. Projektet blev grundlagt på Rio-konferencen i 1992 – underskrevet af 179 stats- / regeringschefer. Det er det kommunistiske NWO-samfund, der er bygget på ”bæredygtighed” og urbanisering.

2. Rio + 20 Slutdokumentet besluttede at implementere alle elementerne i Agenda 21 på FN-niveau. I 2013 roste EUs Rådspræsident, van Rompuy, Kina for at tvangsforflytte 250 millioner modstræbende bønder til nybyggede megabyer på over 40 mio. indbyggere – helt i Agenda 21/2030 bogstav og ånd, der går ud på at stuve masserne sammen i “smart cities” langs veje og jernbaner – mens naturen skal fredes og være utilgængelig for mennesker (Wildernesses). “Det er fremtidens samfund”, sagde han.

Agenda-21-map-full
De blå områder på dette USA kort er for menneskelig beboelse i “smart cities”. Til resten er adgang forbudt


3. BBC 30 Jan. 2012:  Forumet for Højt Niveau om Global Bæredygtighed blev oprettet i 2010 af FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det er en Agenda 21-gruppe, der indeholder navne som den tidligere chef for Rockefeller-WHO, Gro Harlem Brundtland. Forumet på Højt Niveau arbejder for en verdensomspændende miljødomstol og her for at regere over alt, der er forbundet med miljø, dvs. økonomi, militær og i virkeligheden alt.

Nu taler den danske minister Heunicke om at forbyde opdræt af pruttende og “klimaskadeligt” (helt ubevist) kvæg og dermed bøffer og oksestege!

4.  World Business Council for Sustainable Development, en gruppe mægtige interesser, inclusive storbanker og de store oliekoncerner, støtter FNs klimapolitik

6. I september 2013 blev Agenda 21 (bæredygtighed) vedtaget af FN’s plenarmøde, og det rostes meget af EU-Kommissionens præsident, José Barroso.

Her kan man læse tidligere minister Ida Auken (på engelsk), der fortæller om Agenda 21s velsignelser i en kollektiv verden uden individualitet/sjæl: Lucifers højeste mål.

VEDFØJELSE
Udtog af FNs Agenda 2030 = kommunistiske Énverdensregering med Kristi menneskekærlige ideologi på papiret – men med Sovjets diktatoriske praksis (Ytringsfrihenden allerede afskaffet i racismens og ligeværdighedens navn , sandhed konverteret til løgn og omvendt (klimaløgn), godt til ondt og omvendt (Allah/Lucifer i stedet for Kristus), unaturligt i stedet for naturligt (homosexualitet, genderisme)

Vi, stats- og regeringscheferne og de højtstående repræsentanter, mødes på De Forenede Nationers hovedkvarter i New York den 25.-27. September 2015, når organisationen fejrer sit 70-års jubilæum, har i dag besluttet nye globale mål for bæredygtig udvikling.

1 På vegne af de folk, vi tjener, har vi vedtaget en historisk beslutning om et omfattende, vidtrækkende og menneskecentreret sæt af universelle og transformative mål og mål.

2 Vi forpligter os til at arbejde utrætteligt for fuld gennemførelse af denne dagsorden inden 2030.

3 Vi beslutter mellem nu og 2030 at afslutte fattigdom og sult overalt; at bekæmpe uligheder inden for og mellem lande; at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund

5 Dette er en dagsorden med hidtil uset omfang og betydning. Det accepteres af alle lande og gælder for alle,

8 Vi ser for os en verden med universel respekt for menneskerettigheder og menneskelig værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling; af respekt for race, etnicitet og kulturel mangfoldighed;

10 Fuld respekt for folkeretten

11 Vi bekræfter resultatet af alle større FN-konferencer og topmøder

14 Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer i vores tid

19 Vi bekræfter vigtigheden af ​​den verdenserklæring om menneskerettigheder såvel som andre internationale instrumenter, der vedrører menneskerettigheder og international ret.

21 De nye mål og mål træder i kraft den 1. januar 2016 og styrer de beslutninger, vi tager over de næste femten år.

22 De mest sårbare lande og især afrikanske lande, mindst udviklede lande, fastlåste udviklingslande og små ø-udviklingslande fortjener særlig opmærksomhed, ligesom lande i konfliktsituationer og lande efter konflikt. Der er også alvorlige udfordringer i mange mellemindkomstlande.

23 Mennesker, der er sårbare, skal have beføjelse. Dem, hvis behov afspejles i dagsordenen inkluderer alle børn, unge, handicappede (hvoraf over 80% lever i fattigdom), mennesker, der lever med HIV / AIDS, ældre, oprindelige folk, flygtninge og internt fordrevne og migranter. Vi beslutter at træffe yderligere effektive foranstaltninger og handlinger i overensstemmelse med folkeretten for at fjerne hindringer og begrænsninger, styrke støtte og imødekomme de særlige behov for mennesker, der bor i områder, der er berørt af komplekse humanitære nødsituationer og i områder, der er berørt af terrorisme.
24 + 25 Uddannelse og sundhedskultur for alle.
27. Vi vil forsøge at opbygge stærke økonomiske fundament for alle vores lande. Bæredygtig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst er afgørende for velstand. Dette vil kun være muligt, hvis formue deles, og indkomstulighederne imødekommes.

Artikel. 31 Klimaforandringernes globale karakter kræver et bredest muligt internationalt samarbejde, der sigter mod at fremskynde reduktionen af ​​de globale drivhusgasemissioner og tackle tilpasning til de negative virkninger af klimaændringer.

Art. 28. Regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og andre ikke-statslige aktører og enkeltpersoner skal bidrage til at ændre uholdbart forbrugs- og produktionsmønster, herunder gennem mobilisering, fra alle kilder, af økonomisk og teknisk bistand til at styrke udviklingslandenes videnskabelige, teknologiske og innovative evner til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Art. 29. Vi vil samarbejde internationalt for at sikre sikker, ordnet og regelmæssig migration, der involverer fuld respekt for menneskerettighederne og den menneskelige behandling af migranter uanset migrationsstatus. Vi forpligter os til at fremme interkulturel forståelse, tolerance, gensidig respekt og en etik for globalt statsborgerskab og delt ansvar.

Art. 36. Vi anerkender verdens naturlige og kulturelle mangfoldighed og anerkender, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til og er afgørende muligheder for bæredygtig udvikling.The global indicator framework, to be developed by the Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators, will be agreed by the UN Statistical Commission by March 2016.

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of progress at sub-national, national, regional and global levels

80. Inclusive regional processes will draw on national-level reviews and contribute to follow-up and review at the global level, including at the High Level Political Forum on sustainable development (HLPF).

82. The HLPF will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the General Assembly, ECOSOC and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates.
It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence and coordination of sustainable development policies.

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the HLPF will provide high-level political guidance on the Agenda and its implementation.

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.

%d Bloggern gefällt das: