“Covid19-pandemien Sluttede Sidste År. Massiv Affolkning Mulig gennem Vaccinationskampagner”

Tidligere Pfizer vicepræsident Michael Yeordan: Det er „meget muligt“, at vaccinationskampagner „vil blive brugt til massiv affolkning“.
Hvis nogen ønskede at skade eller dræbe en betydelig del af verdens befolkning i de næste par år, vil dette blive muliggjort af de nuværende systemer.

Endvidere:
ADVARSEL til hver person om ikke at optanke vacciner.
Der er absolut ikke behov for det

Vi mistænkes for at være infektionskilder, indtil andet er bevist. Man skal ikke bevise, at man ikke udgør en sundhedsrisiko for andre. Mennesker uden symptomer er aldrig en sundhedsrisiko for andre og her ”.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er yeadon2.png

Ehemaliger Pfizer Vize-Präsident Yeodan: “Covid19-Pandemie Endete Letztes Jahr. Massive Entvölkerung Möglich durch Impfkampagnen”

Ehemaliger Pfizer Vize-Präsident Michal Yeordan und hier: Es ist “durchaus möglich”, dass Impfkampagnen “für eine massive Entvölkerung eingesetzt werden”.
Wenn jemand in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung verletzen oder töten wollte, wird dies durch die derzeit eingerichteten Systeme ermöglicht.

Weiterhin:
BITTE warnen Sie jede Person davor, Impfstoffe nachzufüllen.
Es besteht absolut keine Notwendigkeit dafür.

Die Pandemie brannte im Herbst 2020 aus

Wir werden als Infektionsquelle vermutet, bis das Gegenteil bewiesen ist. Sie sollten nicht nachweisen müssen, dass Sie kein Gesundheitsrisiko für andere darstellen. Menschen ohne Symptome sind niemals eine Gesundheits-bedrohung für andere und hier“.

ADVARSEL: Signifikant Kræftfremkaldende/Cellebe-skadigende Etylenoxid-sterilisering af „Covid19“ Halsskrabsvatpinde

Etylendioxid er et af de stærkeste kræftfremkaldende stoffer.

LAD DIG KUN TESTE MED EN RAYON-PODEPIND ELLER MED EN MERE END 5 UGER GAMMEL VATPIND!

Sådan skriver Cancer. gov.: Lymfom og leukæmi er de kræftformer, der oftest rapporteres at være forbundet med erhvervsmæssig udsættelse for ethylenoxid. Mave- og brystkræft kan også knyttes til udsætning for ethylenoxid.

De vatpinde, der anvendes til „Covid19“-halsskrab, steriliseres med etylenoxidgas (ETO).

Naturligvis, som altid med kontroverser, kommer NWO- Reuters Büro straks med en faktakontrol, der gør processen harmløs.
Men er det sandheden?

Den amerikanske EPA har flere gange forsøgt at forbyde ETO-processen – men har givet efter for den magtfulde medicinalindustri hver gang.

Her er et uddrag af produktbeskrivelsen af ​​den vatpind (E-Swab), der bruges i DK og min region Sjælland. ETO betyder ethylenoxid. Venligst tilsendt mig af Hounisen Laboratorieudstyr

Lad os tage et kig på de videnskabelige fakta om den ETO-gassteriliserede „Covid19“ vatpind

Metode Science & Justice/Researchgate · September 2016:
195 bomulds- og 195 rayonpinde blev behandlet med ETO og opdelt i 3 grupper på 65 vatpinde hver.

For batch blev 1 donorceller deponeret på podepindene („spiked“) 21 dage efter ETO-behandling, gruppe 2 blev belagt 28 dage efter ETO-behandling, og gruppe 3 blev belagt 35 dage efter EO-behandling.

Hver gruppe på 65 vatpinde blev tilsat celler som beskrevet ovenfor, startende med et lavt DNA-indhold på 0,2 ng (13 vatpinde) og steg til 0,5 ng (13 vatpinde), 1 ng (13 vatpinde), 5 ng (13 vatpinde) og 10 ng (13 vatpinde).

Én prøve fra hver gruppe blev analyseret umiddelbart efter udsåning af spyt for at bekræfte mængden af ​​DNA fra podningen, hvilket efterlod 12 prøver af hver DNA-koncentration. De samme DNA-koncentrationer (0,2 ng, 0,5 ng, 1 ng, 5 ng og 10 ng) i replikater på 6 blev tilsat som kontroller til yderligere 30 ubehandlede bomulds- og 30 rayon EO-vatpinde.

Tidsrammerne for såning af DNA’et på vatpindene (21, 28 og 35 dage) blev valgt, da de repræsenterer den realistiske tidsramme mellem ETO-behandling af retsmedicinske forbrugsstoffer og distribution til slutbrugere såsom kriminalitetspersonale.

Hver af de tre grupper af ETO-behandlede og DNA-belagte podepinde blev opdelt i yderligere 3 grupper. Pindepindene blev derefter opbevaret i 7, 14 eller 35 dage inden gentagen af DNA-udtrækning og analyse ifølge de ovennævnte procedurer.

Efter analyse blev antallet af alleler for hver profil talt, og procentdelen af ​​den samlede opnåede profil blev beregnet baseret på det samlede mulige antal alleler (42) for hver profil.

Resultater
Spyt på vatpind uden tilsat DNA / DNS: Komplet tab af al DNA .

Jo senere DNA deponeres på de ETO-behandlede vatpinde – jo mere DNA overlever. Men selv efter 35 dage er der et stort tab af DNA på vatpinde

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eo-swab-dna.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eo-swab-dna2.png

ETO-effekten er ubetydelig, hvis DNA’et sås fem uger efter EO-behandlingen.

Efter at have analyseret de eksperimentelle data i denne artikel anbefales det, at ETO-behandlet vatpind ikke er egnet til DNA-indsamling.

Nedenfor kan man se, at de ETO-behandlede vatpindepinde kun bevarede ca. halvt så meget DNA (DNA) som kontrolpindene.

Til sammenligning er rayonpodepinde meget mindre giftige efter ETO-behandling end bomulds-vatpinde

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er kontroll-rayon.png

Det har vist sig at være effektivt til at minimere bivirkninger at man lader en vis tid hengå, inden de ETO-behandlede materialer anvendes for at maksimere spredningen af ​​resterende mængder ETO.

Dette papir viser, at ETO effektivt kan anvendes til rayon-podepinde, og at der i det væsentlige ikke er nogen negativ indvirkning på DNA-profileringen.

Kommentar
Anvendelsen af ​​ethylenoxid (ETO) er meget skadelig for DNA / celler.

Så det er meget betænkeligt, at man bruger disse vatpindepinde som rutine: For mange i DK skal testes tit, endog to gange om ugen! Og det bliver endnu farligere hos børn med meget aktive celler!

HVOR KORT EFTER ETO-BEHANDLINGEN BRUGES BOMULDSPODEPINDE?

HVORFOR BRUGER MAN I DET MINDSTE IKKE KUN RAYON-PODEPINDE?

Dette i forbindelse med Modernas erklæring om, at deres „Covid19“ -RNA vaccine er et computersystem, deres (og Pfizers) vaccine-mRNAer software og vores celler chips i deres centrale computersystem burde forårsage rædsel.

Især da Sloan Kettering Institute har vist, at kræftdriveren er RNA, og at mRNA-vaccinen kan bruges til at foretage små ændringer i genpositionerne til fordel for proteiner, der erstatter de kræftundertrykkende proteiner

Befolkningsreduktion og her er programmet for den morderiske NWO

T.v. Georgia Guidestones: Hold menneskeheden under 500 millioner (væk med de resterende 7 milliarder „unyttige spisere“!

WARNUNG: Signifikante Krebserregende/Zellschädi-gende Ethylenoxyd-Sterilisierung der „Covid19“-Rachenkratz-Wattestäbe

Ethylendioxyd ist einer der allerstärksten krebserreger.

LASSEN SIE SICH NUR MIT EINEM RAYON-TUPFER ODER EINEM MEHR ALS 5 WOCHEN ALTEN BAUMWOLL-WATTESTAB TESTEN!

So schreibt Cancer. gov.: Lymphom und Leukämie sind die Krebsarten, von denen am häufigsten berichtet wird, dass sie mit einer beruflichen Exposition gegenüber Ethylenoxid verbunden sind. Magen- und Brustkrebs können auch mit einer Exposition gegenüber Ethylenoxid verbunden sein.

Die für „Covid19“ Rachenkratzen verwendenten Wattestäbe sind mit Ethylenoxyd-Gas (ETO) sterilisiert.

Natürlich kommt wie immer bei Kontroversen das NWO-Büro Reuters sofort mit einem Fakten-Check, der das Verfahren harmlos macht.
Ist das aber die Wahrheit?

USAs EPA hat mehrmals versucht, das ETO-Verfahren zu verbieten – hat aber jedesmal der mächtigen Pharma-Indusctrie nachgegeben.

Hier ist Auszug aus der Produktbeschreibung des in DK und meiner Region Sjælland verwendeten Wattestabes (E-Swab). ETO bedeutet Ethylenoxyd.

Wollen wir uns mal die Wissenschaftlichen Fakten über die ETO-gassterilisierten „Covid19“-Wattestäbchen ansehen angucken

Methode Science & Justice/Researchgate · September 2016:
195 Baumwoll- und 195 Rayon-Tupfer wurden mit EO behandelt und in 3 Gruppen von je 65 Tupfern aufgeteilt.

Für Batch 1-Spenderzellen wurden 21 Tage nach der ETO-Behandlung auf den Tupfern abgelagert („versetzt“), Gruppe 2 wurde 28 Tage nach der ETO-Behandlung versetzt und Gruppe 3 wurde 35 Tage nach der EO-Behandlung versetzt.

Jede Gruppe von 65 Tupfern wurde wie oben beschrieben mit Zellen versetzt, beginnend mit einem niedrigen DNA-Gehalt von 0,2 ng (13 Tupfer) und steigend auf 0,5 ng (13 Tupfer), 1 ng (13 Tupfer), 5 ng (13 Tupfer) und 10 ng (13 Tupfer).

Eine Probe aus jeder Gruppe wurde unmittelbar nach dem Aussäen des Speichels analysiert, um die DNA-Menge der Aussaat zu bestätigen, wobei 12 Proben jeder DNA-Konzentration zurückblieben. Die gleichen DNA-Konzentrationen (0,2 ng, 0,5 ng, 1 ng, 5 ng und 10 ng) in Replikaten von 6 wurden als Kontrolle auf weitere 30 unbehandelte Baumwoll- und 30 Rayon-ETO-Tupfer als Kontrollen gegeben.

Die Zeitrahmen für das Aussäen der DNA auf die Tupfer (21) (28 und 35 Tage) wurden ausgewählt, da sie den realistischen Zeitrahmen zwischen der ETO-Behandlung von forensischen Verbrauchsmaterialien und der Verteilung an Endverbraucher wie Tatortpersonal darstellen.

Jede der drei Gruppen der mit ETO behandelten und mit DNA versetzten Tupfer wurde in weitere 3 Gruppen unterteilt. Die Tupfer wurden dann 7, 14 oder 35 Tage gelagert, bevor die DNA-Extraktion und -Analyse in Wiederholungen von 4 gemäß den obigen Verfahren durchgeführt wurde.

Nach der Analyse wurde die Anzahl der Allele für jede Pro-Datei gezählt und der Prozentsatz des erhaltenen Gesamtprofils berechnet, basierend auf der insgesamt möglichen Anzahl von Allelen (42) für jedes Profil.

Ergebnisse
Speichel auf Watteträger ohne DNA/DNS: Vollständiger Verlust aller DNA/(DNS)-Ergebnisse.

Je später die DNA auf die ETO-behandelten Tupfer abgesetzt wird – um so mehr DNA überlebt. Aber selbst nach 35 Tagen gibt es grosse DNA-Verluste

Der ETO-Effekt ist vernachlässigbar, wenn die DNA fünf Wochen nach der EO-Behandlung ausgesät wird.

Nach der Analyse der experimentellen Daten in diesem Artikel wird empfohlen, dass Wattestäbchen nicht für die ETO-Behandlung und DNA-Sammlung geeignet sind.
Unten sieht man, dass die ETO-behandelten Baumwolle-Watte-Tupfer nur etwa halb so viel DNA (DNS) bewahrt haben wie die Kontroll-Tupfer.

Zum Vergleich: Rayon-Tupfer sind viel weniger giftig nach ETO-Behandlung als Baumwolle- E-Swabs

Es hat sich gezeigt, dass es bei der Minimierung von Nebenwirkungen wirksam ist, eine gewisse Zeitspanne vor der Verwendung der mit ETO behandelten Materialien verstreichen zu lassen, um die Ableitung von verbleibenden ETO-Mengen zu maximieren.

Darüber hinaus trug die Minimierung der Zeit zwischen der Probenentnahme auf dem Tupfer und dem DNA-Analyseprozess wesentlich zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen bei

Dieses Papier zeigt, dass EO effektiv auf Rayonswabs angewendet werden kann und es im Wesentlichen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gewinnung von DNA-Profils gibt.

Bemerkung
Die Verwendung von Ethylenoxyd (ETO) ist sehr DNA/Zellenschädigend.

Es ist also sehr bedenklich, dass man diese Baumwoll-Wattestäbe als Routine verwendet: Denn viele müssen sich in DK allmählich sogar 2-mal die Woche testen lassen!! Und gar gefährlich wird es bei Kindern mit sehr aktiven Zellen!!

WIE KURZ NACH DER ETO-BEHANDLUNG WERDEN DIE WATTETUPFER VERWENDET?

WARUM BENUTZEN SIE DENN NICHT MINDESTENS RAYON STÄBE?

Dies im Zusammenhang mit Modernas Aussage, ihr „Covid19“ Vakzin sei ein Computersystem, ihre (und Pfizers) Vakzin-RNA Software und unsere Zellen die Chips in ihrem zentralen Computersystem sollte Entsetzen hervorrufen.

Und das ganz besonders seitdem das Sloan Kettering Institut nachgewiesen hat, der Krebs-Treiber ist RNA sowie dass man durch die mRNA-Vakzine kleine Änderungen der Genpositionen Proteine machen kann, die die Krebsunterdrückenden Proteine ersetzen:

Georgia Guidestones

Bevölkerungs-reduktion und hier ist ja das Programm der mörderischen NWO

Ny Epidemilov. Prof. F. Waage: “Mundbind til Opdragelse” – af Diskriminerende Befolkning til Underkastelse af 12 Absurditeter. Videnskabeligt uden Betydning for Smittespredning

2020/1 LSF 134 (Nu gældende) Forslag til Lov om Epidemier m.v. (Epidemiloven).

2.4.10.2. Sundheds- og Ældreministeriet overvejelser og den foreslåede ordning
Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at et krav om anvendelse af personlige smitteforbyggende midler i det offentlige rum ikke blot vil kunne medvirke til at nedsætte risikoen for smitte fra sygdomme, særligt sygdomme som kan have asymptomatiske og præsymptomatiske bærere,dvs. personer, der ikke har symptomer, men ligeledes vil kunne medvirke til at reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind.

Et krav vil derudover kunne medvirke til at skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen, derved at et krav kan fungere som en påmindelse om, at man skal efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag, herunder afstand, reducerekontakt, opretholde et højt niveau af hygiejne og rengøring m.v.

Bemærkninger
Da det er vist, at masker er uden betydning for smittespredning, er der i loven (der er vedtget i februar) kun den opdragende betydning i at bære maske tilbage!!!

Indblik 4. marts 2021: Professor Frederik Waage fra Syddansk Universitet udtaler:
Nu hvor Mundbindslovforslaget er formuleret i kommentarerne, kan sundhedsministeren opretholde kravet om at bære mundbind, selv i en situation, hvor infektionen er ekstremt lav. Han vil være i stand til at gøre dette, fordi infektionsforebyggelse ikke er den eneste overvejelse bag loven, og de lovbestemte mundbind er også beregnet til en opdragelsesfunktion, fortalte Frederik Waage til Indblik.

Mayo-Klinikkens påvisning af, at masker ikke er tætte: Virus går lige igennem og ud ved kanterne

At “efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag” vil sige at underkaste sig bevisligt absurde tiltag:

  1. Et terrorregime, der baserer sig på et postuleret, men aldrig påvist og ikke isoleret og ikke specifikt “covid19” virus, der elektronmikroskopisk adskiller sig fra andre coronavira.
  2. Ubrugelige PCR-test og lyntestmålinger med 47% falske positiver

3. En ukvantiteret PCR-Test, der måler alt for mange positive og her og her – og som kunne kvantiteres til de smitsomme positiver – så kun 3-10% af befolkningen skulle isoleres.

4. Forestillingen tjener kun til den i Epidemiloven uhyggeligt skildrede gennemkontrollerede “Nye Normalitet“og her alias Nye Verdensorden

5. Vaccinerne er fremstillet mod influenza 2019/20 – som nu er udbrændt – og har ringe eller ingen effekt på sæsonvira 2020/21 (B1.1.7, P1, sydafrikansk variant osv. osv.). Den nuværende vaccination fungerer så dårligt, og her at Pfizer og Moderna nu producerer den 3. vaccination – briterne skal have den så hurtigt som muligt – og israelerne skal vaccineres op til 4 gange om året (video). Jo flere vaccinationer – jo flere smittede! og her. Derfor skal den vaccinerede fortsat bære unyttige masker og forblive isoleret.

6. Pandemien blev planlagt måneder, ja sågar år før udbruddet

7. Den tyske regering har krævet “hårde” og “undertrykkende” forholdsregler mod befolkningenaf videnskaben.

8. Hjemmearbejde og nedlukning mindsker ikke smittespredning og død og her.

9. Forholdsreglerne er planlagt at fortsætte til år 2025

10. Og alt dette på grund af en influenza med lav smitsomhed og her samt ringe dødelighed og her og her. – Af de angivne dødsfald MED “Covid19”, dør kun 1% AF “Covid19”

11. Imidlertid har vaccinationerne forårsaget højere dødstal end blandt ikke-vaccinerede og her og her og andre svære korttidsbivirkninger og her og her og her. AstraZeneca-vaccinationer suspenderes derfor i Danmark og Norge. Kinesiske eksperter såvel som Europas førende vaccineudvikler og fremtrædende forskere ønsker at trække vaccinerne ud af markedet.

  1. Hele teatret er kun muligt gennem hjernevask, der ikke er set siden 3. rige. Washington Times 28 April 2020 kalder ideen et gigantisk mediesvindel – af bankejede > 90% af massemedierne.

Min Mail til SSI- og Sundhedsstyrelsesdirektørerne: Derfor Takker Jeg Nej til Jeres Fremsendte Vaccinations-invitation

Kære Henrik Ullum og Søren Brogård

Jeg har i dag fra jer modtaget en opfordring til at lade mig vaccinere mod “covid19” – skønt der aldrig er isoleret- endsige ført bevis for eksistensen af et specifikt Covid19-virus
SSI-Aktindsigtssvar
CDC ss. 39,43
(Upålidelige) Faucis NIAID elektronmilroskopi viser ang. covid19 virus – men uden at karakterisere dens specifikke udseende i forhold til alle andre coronavira. NIAID skriver derfor: “Bemærk, at billederne ikke adskiller sig væsentligt fra MERS-CoV (coronavirus med respiratorisk syndrom i Mellemøsten, som opstod i 2012) eller den oprindelige SARS-CoV” !!
 
Naturligvis vil jeg ikke have sprøjtet RNA- eller endnu værre DNA-modificerende gift ind i kroppen mod en så lidet smitsom og lidet dødelig (Ullum du fandt selv 0.16% dødelighed) epidemi- men I har jo hermed  gjort jeres af ignorante politikere pålagte opgave.
Kinesiske eksperter  , europas førende vaccinedesigner van den Bossche – se  nedenfor  – og prof Suacharit Bakhdi bl.a. fraråder “covid19” vaccinationer.

Vel uden at vide det, spiller I med på det, den belgiske indenrigsminister sagde: Det var slet ikke nødvendigt med nedlukning af ikke-essentielle butikker. Men “vi havde brug for en psykologisk chok-effekt“!!! HVORFOR mon? 

Hvad der især får mig til at studse er, at I skriver, vaccinationen beskytter mod smitte.

Den påstand er ikke holdbar – men direkte vildledende:
Reuters  Mennesker, der får en COVID-19-vaccine, kan stadig blive inficeret med det nye coronavirus, selvom de sandsynligvis vil blive beskyttet mod alvorlig sygdom.
Derpå angives, at i Israel var ca 3000 personer blandt 650.000 vaccinerede  smittede. Det svarer til 0,46%
Af jeres graf   fremgår det, at d. 17. marts var af alle testede i DK 0,4% smittede (med et eller andet, da PCR-metoden jo er uspecifik og ubrugelig –   og her.

Men blandt vaccinerede var d. 17. marts kl 16:17 d. 22. marts ang. 0,6% smittede.

Når nu i vaccineførerlandet Israel 0,46% af de vaccinerede er smittede – betyder det samstemmende , at vaccinen ikke har forhindret smitte.En artikel fra den israelske regering er blevet analyseret af  Dr. Hervé Seligmannseniorforsker ved det medicinske fakultet ved universitetet i Aix-Marseille og Haim Yativ (Nakim) vedr. Pfizers eksperimentelle mRNA-vaccine: “Vi konkluderer, at Pfizer-vaccinerne til ældre dræbte omkring 40 gange flere mennesker end sygdommen i sig selv ville have dræbt i løbet af 5-ugers vaccinationsperiode og omkring 260 gange flere mennesker end sygdommen i den yngre aldersgruppe.

Israelsk vaccinationstabel

van den Bossche er Europas førende vaccineudvikler.
I en mail til EMA og EU-Kommissionen  opfordrer han desperat til at stoppe massevaccinationerne:

PÅ denne video redegør van den Bossche for den overhængende fare for verdens befolkninger pga. massevaccinationer: De vil føre til massseformering af virus, resisstens,  et ustyrligt super-monster-virus, som vil forårsage massedød, fordi de vaccinerede ikke har fået stimuleret deres eget immunforsvar.


Producenterne kan ikke følge med alle de mutanter der optræder – men forsøger alligevel af pekuniære grunde. Både Pfizer og Moderna er i gang med en 3. boostervaccine – og derefter en 4. og en 5. og….. op til 4 gange årligt, som Netanjahu siger


Vaccine forhindrer herken smitte eller videregivelse af smitte – og antistof består kun kort . Så hvad er den medicinske begrundelse for et vaccinekort ? Det bliver et kontrolhelvede, der kun har haft sin mage i det 3. Rige, Sovjetunionen og Orwells “1984” 

Selv børn er udsat for massiv hjernevask “jeg kan slet ikke vente på at få min vaccine“!

Altsammen under tilsidesættelse af de alvorlige bivirkninger der de facto optræder – som I har erfaret med AstraZeneca, og de 33 gamlinger, der døde vist nok af Pfizervaccine i Norge
Her er en lang række af hurtigt optrædende bivirkninger, som jeg har bragt på min blog   og her og her.

Selvom det har vist sig at være meningsløst at bære en maske, skal man stadig bære masken efter vaccination! Der er ingen bedre beviser for ineffektiviteten af ​​vaccination!

Og til slut rædselscenariet som beskrevet på  Moderna websted:
Vores forskere beder om mRNA’er til et specifikt protein, og proteinmålet konverteres automatisk til en oprindeligt optimeret mRNA-rækkefølge.
Med vores Sequence Designer-modul kan man tilpasse hele mRNA’er fra 5′-UTR til den kodende region til 3′-UTR, baseret på vores konstant forbedrede interne viden.  (Placeringen er afgørende for genetiske egenskaber).

 Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet til at være ombytteligt knyttet til forskellige programmer. I vores tilfælde er “programmet” eller “appen” vores mRNA-lægemiddel – den unikke mRNA-rækkefølge, der koder for et protein.

Brug af disse instruktionssæt giver vores mRNA-testmedicin en softwarelignende kvalitet. Vi har også evnen til at kombinere forskellige mRNA-rækkefølger, der koder for forskellige proteiner i en enkelt mRNA-testmedicin.

Og nu det allerværste: Disse hensynsløse vaccinefremstillere kan altså gøre lige hvad de vil i ders vacciner, som kan indeholde flere mRNAer: De kunne f.eks. tilsætte kræftfremkaldende mRNA. For som Sloan Kettering Institute lige har vist, er det RNA, der er cancer-driveren

Hvorfor skulle de dog gøre det?  se Vigilant Citizen

Times of Israel peger på chipning som led  i  global registrering af os gennem jeres ID2020 Alliance

Måske er forklaringen her: The Times 24 maj 2009  har en bemærkelsesværdig historie: “Bill Gates samler sine milliardærvenner i “Godeklubben” bl.a. David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros,  Michael Bloomberg, borgmester i New York, og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey. Disse medlemmer har givet mere end £ 45 milliarder ud siden 1996 til formål, der spænder fra sundhedsprogrammer i udviklingslandene til ghettoskoler tættere på hjemmet.
Der var enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten vil blive behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. “Dette er noget så mareridtagtigt.”

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
Toftevej 3
4140 Borup
pens, overlæge

Del dette:

Nature/Scientific: Nedlukning og Hjemearbejde Mindsker hverken „Covid19“-Smitte-spredning eller Død

Sendt til SSIs Henrik Ullum og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm

Nature/Scientific Reports 11. marts 2021 En nylig matematisk model har antydet, at hjemmeophold ikke spillede en dominerende rolle i reduktionen af ​​COVID-19-smitte. Den anden bølge af sager i Europa i regioner, der blev betragtet som COVID-19-kontrollerede, kan give anledning til bekymring.

Vores mål var at vurdere sammenhængen mellem at blive hjemme (%) og reduktion / stigning i antallet af dødsfald på grund af COVID-19 i flere regioner i verden. I denne økologiske undersøgelse blev data fra http://www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org og covid.saude.gov.br kombineret. Lande med> 100 dødsfald og med et sundhedsadgangs- og kvalitetsindeks på ≥ 67 blev inkluderet. Data blev forbehandlet og analyseret ved hjælp af forskellen mellem antallet af dødsfald / million mellem 2 regioner og forskellen mellem procentdelen af ​​ hjemmeblevne.

Analysen blev udført under anvendelse af lineær regression med særlig opmærksomhed mod restanalyse. Efter forbehandling af dataene blev 87 regioner rundt om i verden inkluderet, hvilket gav 3741 parvise sammenligninger til lineær regressionsanalyse. Kun 63 (1,6%) sammenligninger var signifikante.

Med vores resultater var vi ikke i stand til at forklare, om COVID-19-dødeligheden reduceres ved at blive hjemme i ~ 98% af sammenligningerne efter de epidemiologiske uger 9 til 34.

DR: Flere “Covid19”-Smittede blandt Vaccinerede end blandt Ikke-Vaccinerede

Grafen nedenfor fra dr.dk viser, at den 17. marts var 0,4% af alle danske PCR-testede personer positive (kun en lille del deraf syge)– urimeligt lidt for en drastisk nedlukning og isolering af befolkningen. Da kun 11% har fået 1. stik, betyder det, at de uvaccinerede langt overvejer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er smitteprocent.png

dr.dk kl. 16:17 den 22. marts 2021: Af 595.943 personer i Danmark, der mindst havde et stik med en coronavirusvaccine den 17. marts, fik 3.669 af dem derefter koronavirus.

Dette svarer til 0,6% af de vaccinerede, viser en ny vaccinationsstatusrapport fra Sundhedsstyrelsen ifølge Ritzau.

Dette betyder, at der den 17. marts var flere inficerede blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede som kendt fra Israel hvor også dødeligheden er langt højere blandt vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede – ligesom i Tyskland

På denne bagrund er vaccinationskampagnen forrykt. The New York Post: Dr. Anthony Fauci (USAs vaccinegeneral) understregede, at beskyttelsesniveauet for nuværende Moderna- og Pfizer-vacciner “falder fem gange eller seks gange”, når en person får en COVID-19-variant. (Altså er enten vaccinedosis alt for høj – eller den er virkningsløs!)

Vaccineproducenter (Moderna, Pfizer) udvikler et tredje forsøg på at bekæmpe nye, meget smitsomme COVID-19-varianter. Kliniske forsøg er planlagt til at begynde i denne måned, sagde Dr. Anthony Fauci onsdag.

Så: Hvad der sker og vil ske i de næste 5 år er den største kampagne med løgne og legemsskader siden Anden Verdenskrig: Med minimalt dødelig og smitsom sæsoninfluenza tvinger magthaverne vores lande til ruin og fattigdom.
Dette er WEFs “Store Nulstilling“, altså den Nye Verdensorden, og her.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er history.png

Lækket Netcompany Video: Danmarks Kommende Vaccinepas Helvede, Vanvittigt Kontrolleret 2-Klasse-Samfund

Kristi Genkomst-Storpolitik

D. 3. februar 2021 erklærede den danske regering, at den vil udstede vaccinepas. Nets og Netcompany har fået opgaven.

En naiv Enhedsliste vil have en solnedgangsklausul, så at passet kun skal gælde en vis tid: Hvis Folketinget vil skabe et coronapas, der skal fungere som adgangspas til forskellige dele af samfundet, bør der på forhånd sættes en dato for, hvornår coronapasset igen bliver til fortid. Det mener Enhedslisten.
Enhedslisten har tidligere luftet bekymring for, at der bliver tale om et massivt kontrolregime.

Sådan er det i Israel. Men Israels pas gælder kun i 6 måneder – og så kræves ny vaccination med genændrende, potentielt kræftfremkaldende og dødbringende vacciner – altså 2 dobbeltvaccinationer om året iflg Netanjahu.
Det er den sikreste måde at gøre os til computerchips i en central kontrolcomputer – som Moderna skriver på sin website.

EU planlagde (som medskyldig i covid19-plandemien) allerede i 2018 dette pas – som skal indføres i 2022

Her følger en video om vaccinepassets rædsler – på dansk med engelsk oversættelse

Selve ideen om et vaccinepas er en total misforståelse:
1. Som van den Bossche og prof. Sucharit Bakhdi gør opmærksom på, dræber vaccinerne ikke vira, men får dem til at formere sig, mutere og blive resistente. Dvs. de vaccinerede udskiller virus i mindst samme omfang som uvaccinerede. Vaccinerne hindrer ikke sygdommen , mildner den kun!
2. De nu gængse sæsonvirus/vira 2020/21 er vidtgående resistente over for de vacciner, der blev lavet mod aldrig påvist “covid19” virus – sæsonvirus 2019/20.

TV-stjernen prof. Randrup Thomsen har ikke noget til overs for passet: Det kan ikke stå alene!

Plandemi-Teatret Fortsætter: UK-Regering: “Covid19”- Propaganda Bestilt til 2023. Verdensbanken: Akut Covid19-Bekæmpelse til År 2025

Den britiske regering indgår d. 18. marts 2021 en 2-årig kontrakt med reklamebureauet Genesis tom levering af Covid19-propagenda indtil 2023

Men Verdensbanken vil forlænge Covid19-Forestillingen til 2025!

COVID-19 STRATEGISK BEREDSKABS- OG REAKTIONSPROGRAM (FOR U-LANDE): FORESLÅET 25 PROJEKTER UNDER FASE 1 MED FLERE FASEPROGRAMMATISKE TILGANGE MED EN SAMLET FINANSPAKKE PÅ $ 6,00, AF HVILKE $ 4 MILLIARDER TIL HELBREDSFINANSIERING OG OP TIL 2,7 MILLIARDER UNDER IBRD

Læg mærke til, at projektet med akut afhjælpning af Covid19 løber frem til år 2025altså forventer Verdensbanken, at “Covid19-forestillingen vil fortsætte til år 2025. – som også projiceret af Nature og Science.

Ikke underligt – for denne Plandenmi og her og her er forberedt gennem 40 år.

Del dette:

Customize buttonshttps://widgets.wp.com/likes/index.html?ver=20210317#blog_id=162900570&post_id=8031&origin=kristigenkomststorpolitikhome.wordpress.com&obj_id=162900570-8031-60619181ace15&domain=kristigenkomststorpolitik.blog

Relateret

Hvorfor „Covid19“-vaccinerede Plejehjemsbeboere og -Personale- alligevel bliver syge: „Vaccine Stopper ikke Smitte. Forholdreglerne Fortsætter!“11. marts 2021I Covid19

Storbritanniens Sundheitsministerium, USAs CDC und Statens SerumInstitut: „Ingen Information om Isolation af Covid19-Virus“: Viruset Findes ikke! UK-Sundheitsministerium: Ikke Tilstrækkeligt Belæg for ved Lov at forbyde Masseforsamlinger6. marts 2021I Covid19